Krízové stredisko po 16-tich rokoch končí

Krízové stredisko po 16-tich rokoch končí
19. októbra 2018 Mgr. Peter Šlosár

dav

Od roku 2002 poskytuje rodičom a deťom zo Starej Ľubovne a okolia pomoc aj Krízové stredisko, ktoré vzniklo z vtedajšieho Centra pre osamotených rodičov. V súčasnosti sa toto centrum zaoberá najmä poskytovaním ambulantnej aj dennej formy pomoci s možnosťou ubytovania pre 10 klientov. Svoju činnosť ale k 31. decembru ukončí.

Krízové stredisko je súčasťou Domova pre seniorov v Starej Ľubovni, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Dôvodom plánovaného zrušenia je novelizácia zákona z apríla tohto roku o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Jej súčasťou sú tri základné okruhy zmien, a to oblasť ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane resocializácie. ,,Vytvorením nového druhu zariadenia z dnešných detských domovov, krízových stredísk a resocializačných stredísk sa umožní lepšie reagovať na potreby praxe,“ uviedla Lea Heilová z PSK.

Kde pôjdu klienti?
Momentálne sú v Krízovom stredisku v Starej Ľubovni umiestnené tri deti, ktoré tam budú do konca roka. ,,Kde budú umiestnené od januára 2019, v tejto chvíli nevieme povedať. Rozhodne o tom Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré garantovalo umiestnenie všetkých detí z krízových stredísk,“ doplnila L. Heilová. To bude zodpovedať aj za tzv. minimálnu sieť štátnej pomoci a zabezpečenie dostupnosti aj prostredníctvom akreditovaných subjektov a bude dbať na vytvorenie ucelenej funkčnej siete v tomto smere. Znamená to, že tým, ktorí budú mať záujem o pomoc v takomto zariadení, to bude umožnené aj naďalej, avšak nie v Starej Ľubovni.

Je za tým šetrenie?
Financovanie krízových stredísk bolo kombinované, časť nákladov bola hradená z ústredia práce, ktoré si objednávalo určitý počet miest aj s finančným krytím a druhá časť bola dofinancovaná z rozpočtu PSK, čo predstavuje ročné náklady na úrovni 160 tisíc eur. Zmenou legislatívy by ústredie práce v prípade, že by kraj toto krízové centrum formou dobrovoľných pobytov ponechal, nefinancovalo.
V zariadení pracuje v súčasnosti deväť zamestnancov, ktorí budú riešení v zmysle zákonníka práce. Či budú premiestnení do iného zariadenia alebo im bude ponúknuté iné miesto, k tomu sa  zatiaľ nik nevyjadril. Rovnako predčasné sú úvahy, čo bude s budovou, ktorá je majetkom PSK.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (9. október 2018)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_1/a/c/aca2cee3-477f-4c2b-8b71-c859b1129322/lms.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405